ವಕೀಲರು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್! ಫಿಲಿಪೈನ್ ವಕೀಲರು, ಎಲ್ಲಾ ಆನ್ಲೈನ್.


ಮನವಿ


á: ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು, ó (ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಟಚ್, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು) ಬಂದು, ಬಂದು, ಒಪ್ಪಂದ, ಫೈಲ್, ಕಡತ, ಪ್ರದರ್ಶನ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಡು·ó ಹಾಜರಾತಿ ó ಅವಲಂಬನ, ರೆಸಾರ್ಟ್ ó ಬೋಧನೆ ವಿಧಾನಗಳು ಬೋಧನೆ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಹೊಂದಿವೆ ಅವಲಂಬನ ಬರಬೇಕೆಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಇದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಹೈ ಕೋರ್ಟ್. ಈ ಕರಡು (ಕರಡು) ಒಂದು ಕಾನೂನು ಎಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅನುಮೋದಿಸುವುದನ್ನು. ಈ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಿಲ್ ಎಂಬ ಮೊದಲಉಚ್ಚಾರಣೆ: ·í·ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅರ್ಥ"ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ."ಸಫೀನಾ: ಲಿಖಿತ ಆದೇಶ ಬರಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀಡಲು ಸಾಕ್ಷಿ.